Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden worden gehanteerd door NEOBODIES en zijn onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en NEOBODIES, tenzij deze Algemene voorwaarden niet geldig zijn of beperkt geldig zijn door de geldende wetgeving, regelgeving of door een andere schriftelijke overeenkomst.

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze algemene voorwaarden worden de hierna omschreven begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

b) Bedenktermijn: de termijn waarin een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die NEOBODIES via het Platform in staat is te leveren aan de Klant, waaronder cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn.

d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten afneemt.

f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en NEOBODIES met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.

g) Platform: het interactieve videoplatform van NEOBODIES dat onder andere te bereiken is via www.NEOBODIES.nl en waarmee NEOBODIES haar Diensten aanbiedt.

 

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er andere voorwaarden op een aanbod van toepassing zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van NEOBODIES zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van NEOBODIES af te nemen. Het feit dat Diensten op een bepaald tijdstip worden aangeboden, betekent niet dat deze Diensten voor altijd zullen worden aangeboden. NEOBODIES heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden NEOBODIES niet en er is geen aansprakelijkheid op basis van deze vergissingen en/of fouten.

 

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en NEOBODIES de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en NEOBODIES tot stand.

3. NEOBODIES heeft het recht om derde partijen in te schakelen om de Overeenkomst uit te voeren en de Diensten te leveren.

 

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst heeft de Klant recht op een Bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder reden kan herroepen. Er mag de Klant gevraagd worden naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot antwoorden verplicht.

2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn bestaat uit veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij het gebruik van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant NEOBODIES een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door NEOBODIES is nagekomen op het moment waarop het Herroepingsrecht is uitgevoerd, dit wordt vergeleken met de volledige waarde van de Overeenkomst. Het bedrag dat de Klant aan NEOBODIES moet betalen, wordt berekend op basis van de totale prijs zoals die is vastgelegd in de Overeenkomst.

 

5. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT

1. Als de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant NEOBODIES hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op een andere concrete manier.

2. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten ook herroepen.

 

6. PRIJS EN BETALING

1. De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere heffingen die opgelegd zijn door de overheid.

2. Betaling door de Klant dient te gebeuren via iDEAL, PayPal of creditcard, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is verplicht bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder de inloggegevens.

3. De Klant dient NEOBODIES direct op de hoogte te stellen als er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn of haar klantaccount.

 

8. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

9. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

NEOBODIES streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Door onderhoud van het Platform kunnen delen van het Platform tijdelijk buiten gebruik zijn. Dit zal tot een minimum beperkt worden en op tijd aan de Klant worden medegedeeld, tenzij dit terecht niet kan worden geëist.

 

10. DERDE PARTIJEN

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen andere voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten kan het zijn dat de software van de derde partijen vereist wordt. In dat geval kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. NEOBODIES heeft het recht om de Overeenkomst tussentijds te wijzigen.

2. Minimaal een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere gedeelten van de Overeenkomst ingaan:

   a) stelt NEOBODIES de Klant op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en);

   b) biedt NEOBODIES de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

 

12. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR NEOBODIES

NEOBODIES heeft het recht om haar verplichtingen uit Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk opzeggen, als de Klant:

a) in strijd handelt met een gedeelte van deze Algemene voorwaarden;

b) incapabel is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

 

13. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan worden beeïndigd door op te zeggen. Als de Klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van de afgesproken duur van de Overeenkomst opzegt, wordt de Overeenkomst na de afgesproken duur automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Als de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van NEOBODIES (www.NEOBODIES.nl), per e-mail (info@NEOBODIES.nl).

 

14. AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant is aansprakelijk voor schade van NEOBODIES die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een bepaling van deze Algemene voorwaarden.

2. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van NEOBODIES die is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de Klant.

3. Indien derden aanspraken doen op vergoeding van schade die geleden is doordat de Klant gebruik heeft gemaakt van het Platform en de Diensten van NEOBODIES, stelt de Klant NEOBODIES niet aansprakelijk.

 

 

15. AANSPRAKELIJKHEID NEOBODIES

1. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van NEOBODIES, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

2. NEOBODIES is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met één of meerdere gedeelten van deze Algemene voorwaarden.

3. NEOBODIES is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.

4. NEOBODIES is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform.

5. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is NEOBODIES niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij.

6. De aansprakelijkheid van NEOBODIES is in ieder geval gemaximaliseerd tot het bedrag dat de verzekeraar van NEOBODIES in voorkomend geval uitkeert.

 

16. OVERMACHT

De Klant en NEOBODIES zijn niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten van het Platform en de inhoud van het Platform zijn in eigendom van NEOBODIES, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan iets van het platform te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, op wat voor vorm of manier dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier dan na vooraf gestelde schriftelijke toestemming van NEOBODIES, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform.

 

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. NEOBODIES heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 

19. ONGELDIGE BEPALINGEN

Als er op een bepaald moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de geldende wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. Deze bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

20. PRIVACY

Op het gebruik van het Platform en bij de afname van Diensten van NEOBODIES is het Privacyreglement NEOBODIES van toepassing.

 

21. CITEERTITEL Algemene voorwaarden NEOBODIES 2018.