Disclaimer

Deze disclaimer wordt gehanteerd door NEOBODIES en is van toepassing op het gebruik van het platform van NEOBODIES dat onder andere te bereiken is via de website www.NEOBODIES.nl (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op digitale berichten die door NEOBODIES worden verstuurd via mail en telefoon. Gebruik van het Platform betekent dat de gebruiker met deze disclaimer instemt.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie van NEOBODIES is met zorg samengesteld. Toch kan het niet altijd gegarandeerd worden dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. NEOBODIES is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van de informatie van NEOBODIES, bijvoorbeeld schade door virussen en andere onbedoelde software.

 

NEOBODIES is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; De gelinkte pagina’s worden niet gecontroleerd.

 

GEBRUIK PLATFORM

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het NEOBODIES Platform is niet toegestaan.

 

Het is niet toegestaan het NEOBODIES Platform op zo een manier te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

 

Gebruik van het Platform voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.

 

BESCHIKBAARHEID PLATFORM

Er kan niet worden gegarandeerd dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Er is geen aansprakelijkheid als het Platform, om welke reden dan ook, op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het Platform en op de inhoud van het Platform zijn in eigendom van NEOBODIES, tenzij er iets anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in wat voor vorm of manier dan ook, bijvoorbeeld elektronisch, door fotokopieën, opnamen of een andere manier dan met vooraf gestelde schriftelijke toestemming van NEOBODIES, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, als de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

 

WIJZIGINGEN

NEOBODIES heeft het recht om deze disclaimer te wijzigen.

 

ONGELDIGHEID

Als op enig moment een gedeelte van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de geldende wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) gedeelten van deze disclaimer van kracht. Het desbetreffende gedeelte zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

CITEERTITEL

Disclaimer NEOBODIES 2020”.